SIOSTRY ZAKONNE

 

 

 

 

BłOGOSŁAWIONY EDMUND  BOJANOWSKI

 (14.XI.1814 – 7.VIII.1871)

 

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP

 

 

Beatyfikacja miała miejsce 13 czerwca 1999 r., podczas Mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w Warszawie, w czasie jego pielgrzymki do Polski.

 

  Oto fragment homilii, wygłoszonej przez Ojca św. Jana Pawła II: „Apostolstwo miłosierdzia wypełniło również życie błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Ten wielkopolski ziemianin, obdarowany przez Boga licznymi talentami i szczególną głębią życia religijnego, mimo wątłego zdrowia, z wytrwałością, roztropnością i hojnością serca prowadził i inspirował szeroką działalność na rzecz ludu wiejskiego. Wiedziony pełnym wrażliwości rozeznaniem potrzeb, dał początek licznym dziełom wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i religijnym, które wspierały materialnie i moralnie rodzinę wiejską. Pozostając świeckim człowiekiem, założył dobrze w Polsce znane Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako «serdecznie dobry człowiek», który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. w swojej bogatej działalności daleko wyprzedzał to, co na temat apostolstwa świeckich powiedział Sobór Watykański II. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła. Dzieło błogosławionego Edmunda Bojanowskiego kontynuują Siostry Służebniczki, które z całego serca pozdrawiam i dziękuję im za cichą i ofiarną służbę dla człowieka i Kościoła.”

  Dom Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NPNMP w Aleksandrowie Kujawskim został erygowany 27 kwietnia 1930 r. za pontyfikatu Ojca świętego Piusa XI, gdy rządy diecezji włocławskiej sprawował J. E. ks. Biskup Karol Radoński. Dom został odkupiony od Sióstr Zakonu Świętej Klary (które nabyły go od hrabiego Władysława Trojanowskiego). Został przeznaczony na szkołę powszechną koedukacyjną, przedszkole, szwalnie i mieszkania zakonne. Od samego początku dom posiadał kaplicę p. w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, poświęconą 18 grudnia 1930r. przez Biskupa Karola Radońskiego.

  W okresie II wojny światowej Siostry uczestniczyły w trudnym losie Ojczyzny i miasta. W Kronice Domu zapisano: „Już w pierwszych dniach nasze miasteczko przeżyło tragiczne chwile bombardowań, jednakże nad naszym domem roztoczyła swój płaszcz opieki Niepokalana zachowując go od większych uszkodzeń”. Ocalony dom był też schronieniem dla wysiedlonych ze swojego domu Sióstr Sercanek wraz ze swoimi wychowankami. Mieszkał tu również bł. Ks. Edward Grzymała – proboszcz parafii, który w roku 1940 został aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, gdzie poniósł śmierć męczeńską. W 1942 r., Siostry wyjechały z Aleksandrowa Kuj. ponieważ dom został przejęty przez Rzeszę Niemiecką.

  Po zakończeniu wojny Siostry Służebniczki powróciły do Aleksandrowa Kujawskiego, zastały jednak budynek bardzo zniszczony, brudny i spustoszony przez wojenne zamieszki i włóczących się ludzi. Z pomocą swoich dawnych uczennic siostry na nowo przystosowały dom do potrzeb przedszkola. Siostry prowadziły też szwalnię, szyły szaty liturgiczne, haftowały bieliznę kielichową i szatki chrzcielne dla dzieci.

  Od 1951r. do 1953 r. w części budynku mieścił się internat dla dziewcząt z Liceum Ogrodniczego i Szkoły Zawodowej.

  Od roku 1955  parter budynku, gdzie mieściło się przedszkole sióstr, został przejęty przez Państwowe Przedszkole nr 2. Działalność pedagogiczną w tym przedszkolu przejęły osoby świeckie.

  Od 1955 roku Siostry podjęły pracę przy parafii; prowadziły katechezę, siostra zatrudniona była jako organistka, inna pracowała  w biurze parafialnym. Siostry prały i prasowały bieliznę kościelną, dbały o wystrój kościoła, a również posługiwały chorym i potrzebującym.

  Zmiany polityczno – społeczne po 1989 r. otworzyły przed Zgromadzeniem możliwość powrotu do realizowania charyzmatu przekazanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego i podjęcia na nowo działalności opiekuńczo – wychowawczej w przedszkolach.

  W naszym mieście od dnia 1 września 1994 r. w nowo wyremontowanych pomieszczeniach wznowiło pracę Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek,  którego Patronem jest bł. Edmund Bojanowski.

 

 

  Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne rozpoczęto z niewielką grupą dzieci, w liczbie  13 dzieci.

 

  Obecnie w przedszkolu funkcjonują 4 oddziały dla dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Siostry poświęcają się najmłodszym, realizując słowa swojego Założyciela – bł. Edmunda Bojanowskiego, iż „od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości”.

  W listopadzie 2019 r. nasze Przedszkole obchodziło 25 – lecie wznowienia pracy opiekuńczo – wychowawczej w Aleksandrowie Kujawskim.

  Więcej informacji o działalności przedszkola można zobaczyć i przeczytać ze strony facebooka: Przedszkole Sióstr Służebniczek

 

 

  Siostry, od ponad 90 lat pobytu w Aleksandrowie Kuj., w domowej kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego powierzają Bogu sprawy Ojczyzny, Kościoła, modlą się za parafię, za dzieci z przedszkola i ich rodziców oraz za tych, z którymi się spotykają i współpracują.

 

 

  Ufamy, że bł. Edmund Bojanowski, jako założyciel Zgromadzenia i Patron Przedszkola, na kujawskiej ziemi pomoże nam „gromadzić wielu wokół dobra”, i przypominać wszystkim wciąż aktualną i dobrą nowinę: „Reszty Duch Święty Was nauczy”.